Gửi email thường và email bảo mật

Last update on February 11, 2019

Video này sẽ dướng dẫn người dùng cách gửi email bảo mật bằng chức năng “sent by Secumail”. Người dùng có thể đặt mật khẩu khẩu cho email, theo dõi người được nhân email đã đọc email hay chưa, số lần đọc và người gửi có thể thu hồi email đã gửi nếu muốn.

Hỏi/Đáp

Đặt câu hỏi cho phần kiến thức mà bạn chưa nắm, quản lí đào tạo sẽ trả lời cho bạn.

You must login before send a question! Login Now