Admin_ Hạn chế IP truy cập

Last update on February 11, 2019

Admin có quyền hạn chế IP truy cập của user để đảm bảo tính bảo mật thông tin trong một số trường hợp.

Hỏi/Đáp

Đặt câu hỏi cho phần kiến thức mà bạn chưa nắm, quản lí đào tạo sẽ trả lời cho bạn.

You must login before send a question! Login Now