Top Level Domain là gì?

Last update on June 25, 2019

Tên miền cấp cao nhất ( Top-level Domain - TLD) là phần cuối cùng của một tên miền Internet; hay nói cách khác, nó là những chữ đi sau dấu chấm cuối cùng của một tên miền. Ví dụ, trong tên miền www.vnetwork.com, tên miền cấp cao nhất là com (hoặc COM, vì tên miền không phân biệt dạng chữ).

Tổ chức cấp phát số hiệu Internet (Internet Assigned Numbers Authority - IANA) hiện chia tên miền cấp cao nhất thành ba loại:

 • tên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLD): Được sử dụng bởi một quốc gia hoặc lãnh thổ phụ thuộc. Nó có hai ký tự, ví dụ .vn cho Việt Nam.
 • tên miền cấp cao nhất dùng chung (gTLD): Về mặt lý thuyết, được sử dụng bởi một kiểu tổ chức nào đó (ví dụ, .com cho những tổ chức thương mại). Nó có ba ký tự trở lên. Phần lớn các tên miền dùng chung có thể được dùng trên toàn thế giới, nhưng vì những lý do lịch sử tên miền .mil (quân đội - military) và .gov (chính phủ - government) bị giới hạn chỉ được dùng cho các cơ quan tương ứng của Hoa Kỳ. Tên miền dùng chung được chia nhỏ thành các tên miền cấp cao nhất có tài trợ (sTLD), như.aero,.coop và.museum, và tên miền cấp cao nhất không có tài trợ (uTLD), như.biz,.info,.name và.pro.
 • tên miền cấp cao nhất hạ tầng (iTLD): Tên miền cấo cao nhất .arpa là tên miền duy nhất được xác định thuộc loại này. .root cũng có tồn tại nhưng không biết lý do.

Danh sách các tên miền Internet cấp cao nhất

 • .com - dành cho các tổ chức thương mại, nhưng không có hạn chế
 • .aero - dành cho công nghiệp vận tải hàng không
 • .biz - dành cho công việc kinh doanh
 • .cat - dành cho ngôn ngữ/văn hóa Catalan
 • .coop - dành cho các tổ chức hợp tác
 • .edu - dành cho các cơ sở giáo dục sau cấp 2
 • .gov - dành cho chính phủ và cơ quan đại diện tại Hoa Kỳ
 • .info - dành cho các trang thông tin, nhưng không có hạn chế
 • .int - dành cho các tổ chức quốc tế được thành lập theo hiệp ước
 • .jobs - dành cho các trang liên quan đến việc làm
 • .mil - dành cho quân đội Hoa Kỳ
 • .mobi - dành cho các trang chuyên về thiết bị di động
 • .museum - dành cho các nhà bảo tàng
 • .name - dành cho dòng họ và cá nhân
 • .net - nguyên thủy dành cho hạ tầng mạng, nay không có hạn chế
 • .org - nguyên thủy dành cho những tổ chức không xác định được rõ thuộc về tên miền dùng chung nào khác, nay không có hạn chế
 • .pro - dành cho những tổ chức chuyên nghiệp
 • .tel - dành cho những dịch vụ liên quan đến mạng điện thoại và Internet (được thêm ngày 2 tháng 3 năm 2007)
 • .travel - dành cho những công ty du lịch, hàng không, chủ khách sạng, cục du khách, v.v...
 • .xxx - dành cho web "đen"

Những gTLD sau đang được xem xét để công nhận, và có thể được thêm vào máy chủ tên gốc trong tương lai gần:

 • .asia - dành cho cộng đồng châu Á
 • .post - dành cho dịch vụ bưu chính
 • .geo - dành cho các trang có liên quan đến địa lý
 • .cym - dành cho ngôn ngữ/văn hóa xứ Wales

Từ đây về sau có thể dùng chữ Tên miền với ý nghĩa là tên miền cấp cao nhất.

Hỏi/Đáp

Đặt câu hỏi cho phần kiến thức mà bạn chưa nắm, quản lí đào tạo sẽ trả lời cho bạn.

You must login before send a question! Login Now