Khái niệm về Transmuxing

Last update on June 02, 2019

Transmuxing là thuật ngữ chỉ việc chuyển đổi một tệp sang định dạng chứa khác mà không thay đổi nội dung tệp

Ví dụ: Bạn có nội dung H.264/AAC  bằng cách thay đổi định dạng tệp nội dung, bạn có thể phân phối dưới
dạng HTTP Live Streaming (HLS), Smooth streaming, HTTP Dynamic streaming (HDS) hoặc HTTP (DASH)

Hỏi/Đáp

Đặt câu hỏi cho phần kiến thức mà bạn chưa nắm, quản lí đào tạo sẽ trả lời cho bạn.

You must login before send a question! Login Now