Khái niệm về Recording

Last update on June 12, 2019

Recording là việc lưu trữ các luồng lives treaming, mục đích dùng để lưu giữ hoặc phát lại vào thời gian khác.

Hỏi/Đáp

Đặt câu hỏi cho phần kiến thức mà bạn chưa nắm, quản lí đào tạo sẽ trả lời cho bạn.

You must login before send a question! Login Now