Cname là gì?

Last update on February 11, 2019

CNAME là một bản ghi tên quy chuẩn (Canonical Name Record) hay còn gọi là Bản ghi bí danh.

CNAME được giải thích là một dạng bản ghi tài nguyên trong Hệ thống tên miền (DNS), quy định một tên miền là bí danh của một tên miền chuẩn khác.
 Bất kỳ hệ thống lưu trữ website nào cũng phải có một địa chỉ IP để có thể kết nối được với World Wide Web.

Một máy tính có thể có số lượng bí danh CNAME không giới hạn, nhưng một bản ghi CNAME riêng biệt phải nằm trong cơ sở dữ liệu cho mỗi bí danh.

Nhờ vậy, nhiều máy chủ như máy chủ FTP và máy chủ WEB có thể chạy trên các port khác nhau từ một địa chỉ IP duy nhất. Mỗi máy chủ sẽ có mục nhập riêng của máy chủ đó trong DNS như ftp.yourdomain

Chúng ta cũng hoàn toàn có thể sử dụng CNAME cho nhiều máy chủ HTTP trên cùng port với các tên khác nhau thuộc cùng một máy chủ vật lý.


Lợi ích cơ bản của việc sử dụng CNAME là nếu ta thay đổi địa chỉ IP của một bản ghi A thì sau đó bất kỳ bản ghi CNAME nào trỏ về host đó cũng sẽ được thay đổi.

Cũng giống như nếu ta có một website với tên miền vnetwork.vn, tên miền này sau đó sẽ nối với một bản ghi A, bản ghi A sẽ thông dịch tên miền thành một địa chỉ IP 1.2.3.4 tương ứng. Khi bạn có một vài tên miền phụ (sub domain) tương tự như www.example.com, ftp.example.com, mail.example.com, v.v, bạn muốn các tên miền phụ này trỏ về tên miền chính là vnetwork.vn thay vì phải tạo 1 bản ghi A cho mỗi tên miền phụ và liên kết với địa chỉ IP của miền, bạn tạo 1 bí danh hay một bản ghi CNAME cho tất cả các tên miền phụ này.

Hỏi/Đáp

Đặt câu hỏi cho phần kiến thức mà bạn chưa nắm, quản lí đào tạo sẽ trả lời cho bạn.

You must login before send a question! Login Now