Recording

February 11, 2019 Last update: 2019-03-06 14:52:29

Recording là việc lưu trữ các luồng lives treaming, mục đích dùng để lưu giữ hoặc phát lại vào thời gian khác.