DRM (Digital Right Management)

February 11, 2019 Last update: 2019-02-11 16:02:32

Digital rights management (DRM) liên quan đến việc kiểm soát và bảo vệ quyền sở hữu tài sản trí tuệ số (nội dung), gồm tài liệu, hình ảnh, video và âm thanh. DRM hạn chế những gì người dùng có thể làm với nội dung này cho dù họ là chủ sở hữu.

Bảo vệ thông tin có giá trị không bị sử dụng sai, đánh cắp hay vi phạm bản quyền đang là một vấn đề gây nhiều tranh cãi và liên quan đến nhiều quy định luật pháp, công nghệ cũng như kỳ vọng của nhiều người.

Với rất nhiều kênh phân phối và lưu trữ mới hiện nay như DVD, mạng ngang hàng chia sẻ tập tin..., thì khống chế về mặt vật lý cũng như quy tắc truyền thống không còn có thể áp dụng được.